Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (GR1130009)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους, Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), Εκβολές ποταμών, Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα, Λιμνοθάλασσες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας, Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες(Arthrocnemetalia fruticosae), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής μεAmmophila arenaria (λευκές θίνες), Σταθερές θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή:Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των ακτών τους, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion), Δάση μεQuercus frainetto, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου(Nerio-Tamaricetea).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Lutra lutra, Triturus cristatus, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremyscaspica, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla, Alosa fallax, Rhodeus sericeus amarus, Chalcalburnuschalcoides, Cobitis taenia, Aphanius fasciatus, Lucanus cervus.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 7D-Πανίδα: 7A, 1B, 24C

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: -Ουδέτερη: 210, 507, 952 (IN) / 300, 830 (AR)-Αρνητική: 100, 140, 180, 230, 400, 421, 502, 504, 690 (IN) 100, 130, 140, 180,230, 410, 421, 422, 500, 700 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων.-Διεθνές επίπεδο: περιοχή Σύμβασης Ραμσάρ, ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Οι δέκα αυτοί υγρότοποι, θεωρούμενοι είτε ως ενιαία οικολογική μονάδα είτε ο καθένας ξεχωριστά, έχουν μεγάλη οικολογική αξία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αξιοσημείωτη είναι η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων και των ειδών άγριας ζωής, όπως επίσης και οι σημαντικοί πληθυσμοί πτηνών. Πολλά είδη πτηνών έχουν την κύρια, εθνική τους εξάπλωση, στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, ο συνολικός ελληνικός και ευρωπαϊκός πληθυσμός άλλων ειδών, αναπαράγεται στους υγροτόπους αυτούς.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004