Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (GR1140007)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Στεπόμορφοι, βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Ασβεστολιθικά βράχια της βόρειας Ελλάδας, Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών/Πυριτιόφιλες υποδιαιρέσεις, Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Luzulo-Fagetum, Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Asperulo-Fagetum, Οξύφιλα δάση (Vaccinio- Piceetea).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Ursus arctos, Rupicapra rupicapra balcanica, Triturus cristatus, Bombina variegata, Elaphe quatuorlineata, Salmo macrostigma, Barbus plebejus, Lucanus cervus.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 1B, 7D -Πανίδα: 2A, 9C, 6D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: - -Ουδέτερη: 971 (IN) / 140, 243, 620 (AR) -Αρνητική: 622, 690, 940 (IN) / 160, 230, 509 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: διατηρητέο μνημείο της φύσης, καταφύγιο θηραμάτων. -Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ, βιογενετικό απόθεμα.

Σπουδαιότητα
Η πιο μεγάλη οικολογική αξία της περιοχής είναι το αδιατάρακτο οικοσύστημα. Το οικοσύστημα αυτό αποτελεί φυσικό απόθεμα με μεγάλη οικονομική και δασοκομική σημασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο (υπόδειγμα) για τη μελέτη της δυναμικής εξέλιξης και άλλων φυσικών δασικών οικοσυστημάτων. Στην περιοχή απαντούν σπάνια είδη φυτών (της ποώδους βλάστησης) για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Χαρακτηρίζεται επίσης από πλούσια πανίδα, τόσο σε αριθμό όσο και σε είδη.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Μακεδονία
 
Ν. Δράμας :: ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
Ν. Δράμας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
Ν. Δράμας :: ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν. Δράμας :: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ
Ν. Δράμας :: ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)
Ν. Ημαθίας :: ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
Ν. Ημαθίας :: ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΛΟΥΔΙΑ - ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
Ν. Καβάλας :: ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Ν. Κιλκίς :: ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ
Ν. Κιλκίς :: ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ
Ν. Πέλλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑΣ
Ν. Πέλλας :: ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004