Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ (GR1150010)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), Εκβολές ποταμών, Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα, Λιμνοθάλασσες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας, Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Σταθερές θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες),Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populusalba κατά μήκος των ακτών τους, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion),Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno-ulmion), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Lutra lutra, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphequatuorlineata, Elaphe situla, Alosa fallax, Rhodeus sericeus amarus, Barbus plebejus, Cobitis taenia,Aphanius fasciatus, Ophiogomphus cecilia, Lycaena dispar.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 3D-Πανίδα: 6A, 1B, 27C, 3D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: --Ουδέτερη: 210 (IN)-Αρνητική: 100, 110, 120, 130, 140, 230, 300, 400, 421, 690, 830 (IN) 100, 110,120, 130, 140, 230, 410, 422, 500, 505, 700, 710 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: εκτροφείο θηραμάτων, καταφύγιο θηραμάτων.-Διεθνές επίπεδο: περιοχή Σύμβασης Ραμσάρ, ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Ο υγρότοπος είναι σημαντικός από ορνιθολογική άποψη εξαιτίας της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει και του πλούτου των τύπων οικοτόπων. Το παραποτάμιο δάσος και η περιοχή κοντά στις ακτές είναι σημαντικά για την αναπαραγωγή, οι λιμνοθάλασσες για τη μετανάστευση και ο ποταμός για τη διαχείμαση πολλών ειδών πουλιών

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Μακεδονία
 
Ν. Δράμας :: ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
Ν. Δράμας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
Ν. Δράμας :: ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν. Δράμας :: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ
Ν. Δράμας :: ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)
Ν. Ημαθίας :: ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
Ν. Ημαθίας :: ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΛΟΥΔΙΑ - ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
Ν. Καβάλας :: ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Ν. Κιλκίς :: ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ
Ν. Κιλκίς :: ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ
Ν. Πέλλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑΣ
Ν. Πέλλας :: ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004